Những câu châm ngôn tiếng Anh hay giúp bạn có thêm động lực

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay giúp bạn có thêm động lực

19/06/2023

7517

0

Chia sẻ lên Facebook
Những câu châm ngôn tiếng Anh hay giúp bạn có thêm động lực

Những câu châm ngôn tiếng Anh hay sau đây vừa cho bạn nguồn động lực trong cuộc sống và cũng sẽ là nguồn caption tiếng Anh cực ý nghĩa cho bạn đấy. Với 4 lĩnh vực chính là gia đình, công việc, tình bạn và tình yêu, chúng ta có những câu châm ngôn ngắn gọn nhưng mang nhiều giá trị. Nào hãy cùng Topchuyengia khám phá qua bài viết tiếng Anh sau đây

 

Nếu bạn đang muốn tự mình viết ra những câu caption tiếng Anh hay, các giáo viên tiếng Anh tài năng trên ứng dụng Askany với vốn tiếng Anh đa dạng và phong phú sẽ giúp bạn. Đăng ký ngay ứng dụng Askany tại đây:

Câu châm ngôn tiếng Anh hay về động lực cuộc sống 

Đầu tiên là những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống giúp bạn tăng 100% động lực mỗi ngày: 

Believe you can and you're halfway there của Theodore Roosevelt

Dịch: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa đường.

    

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams của Eleanor Roosevelt

Dịch: Tương lai thuộc về những người tin vào sự đẹp đẽ của giấc mơ của mình.

 

Don't watch the clock; do what it does, Keep going của Sam Levenson

Dịch: Đừng chỉ nhìn đồng hồ; hãy làm như nó. Tiếp tục đi.

 

The only way to do great work is to love what you do của Steve Jobs

Dịch: Cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn làm.

 

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts của Winston Churchill

Dịch: Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là chết người: Điều quan trọng là can đảm để tiếp tục.

 

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today của Franklin D. Roosevelt

Dịch: Giới hạn duy nhất đối với khả năng thực hiện ngày mai của chúng ta là nghi ngờ ngày hôm nay.

Câu châm ngôn tiếng Anh hay về động lực cuộc sống

The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it của Unknown

Dịch: Càng làm việc chăm chỉ cho một điều gì đó, càng cảm thấy hạnh phúc lớn khi bạn đạt được nó.

 

Success is not about the destination, it's about the journey của Zig Ziglar

Dịch: Thành công không phải về đích đến, mà là về hành trình.

 

Don't be afraid to give up the good to go for the great của John D. Rockefeller

Dịch: Đừng sợ bỏ đi những điều tốt để theo đuổi những điều tuyệt vời.

 

Your time is limited, don't waste it living someone else's life của Steve Jobs

Dịch: Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó sống cuộc đời của người khác.

 

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday của Unknown

Dịch: Người duy nhất bạn nên cố gắng vượt qua là chính bạn ngày hôm qua.

 

You are never too old to set another goal or to dream a new dream của C.S. Lewis

Dịch: Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.

Xem thêm: Bằng cefr là gì? Có thể thi chứng chỉ này ở đâu?

Câu châm ngôn tiếng anh hay về gia đình

Gia đình là nguồn gốc của mỗi người, sau đây là những câu châm ngôn tiếng Anh hay mà bạn nên biết: 

Family is not an important thing, it's everything của Michael J. Fox

Dịch: Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà là tất cả.

 

A happy family is but an earlier heaven của George Bernard Shaw

Dịch: Một gia đình hạnh phúc chính là một thiên đường sớm hơn.

 

Family where life begins and love never ends của Unknown

Dịch: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ chấm dứt.

Câu châm ngôn tiếng anh hay về gia đình

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony của Friedrich Nietzsche

Dịch: Trong cuộc sống gia đình, tình yêu là dầu bôi trơn giảm ma sát, xi măng gắn kết thêm gần nhau, và âm nhạc mang đến sự hòa hợp.

 

Family is not just an important thing, it's everything của Michael J. Fox

Dịch: Gia đình không chỉ là một điều quan trọng, mà là tất cả.

 

Family is the heart of a home của Unknown

Dịch: Gia đình là trái tim của một ngôi nhà.

 

The love of a family is life's greatest blessing của Unknown

Dịch: Tình yêu của gia đình là phước lành lớn nhất của cuộc sống.

 

A family is a little world created by love của Unknown

Dịch: Gia đình là một thế giới nhỏ được tạo ra bởi tình yêu.

 

Family: where life begins and love never ends của Unknown

Dịch: Gia đình: nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

 

The love in our family flows strong and deep, leaving us memories to treasure and keep của Unknown

Dịch: Tình yêu trong gia đình chảy mạnh mẽ và sâu sắc, để lại cho chúng ta những kỷ niệm đáng trân trọng và gìn giữ.

 

Family is the anchor that holds us through life's storms của Unknown

Dịch: Gia đình là neo mà giữ chúng ta qua những cơn bão cuộc sống.

 

Family is where love is endless and laughter never ends của Unknown

Dịch: Gia đình là nơi tình yêu vô tận và tiếng cười không bao giờ dứt.

 

Family is the ultimate source of strength, love, and happiness của Unknown

Dịch: Gia đình là nguồn sức mạnh, tình yêu và hạnh phúc tối thượng.

Xem thêm: Học tiếng Anh bồi có tốt không?

Câu châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu

Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu, những câu châm ngôn tiếng Anh hay về tình yêu sau đây sẽ giúp bạn tìm lại niềm tin yêu của mình:

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies của Aristotle

Dịch: Tình yêu được tạo nên bởi một linh hồn duy nhất ở trong hai cơ thể.

 

The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves của Victor Hugo

Dịch: Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là niềm tin rằng chúng ta được yêu; yêu vì chính bản thân ta, hoặc chính xác hơn, yêu mặc dù nhược điểm của chúng ta.

 

Love is not about how many days, weeks, or months you've been together, it's all about how much you love each other every day của Unknown

Dịch: Tình yêu không phải là về số ngày, tuần, hoặc tháng bạn đã cùng nhau, mà là về cách bạn yêu thương nhau mỗi ngày.

 

Love is when the other person's happiness is more important than your own của H. Jackson Brown Jr.

Dịch: Tình yêu là khi hạnh phúc của người khác quan trọng hơn hạnh phúc của bạn.

Câu châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu

Love isn't something you find. Love is something that finds you của Loretta Young

Dịch: Tình yêu không phải là điều bạn tìm kiếm. Tình yêu là điều tìm thấy bạn.

 

Love is the master key that opens the gates of happiness của Oliver Wendell Holmes Sr.

Dịch: Tình yêu là chiếc chìa khóa chủ chốt mở cánh cửa của hạnh phúc.

 

Love is like the wind, you can't see it but you can feel it của Nicholas Sparks

Dịch: Tình yêu giống như gió, bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn có thể cảm nhận được.

 

To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that's everything của T. Tolis

Dịch: Yêu không phải là gì cả. Được yêu là một điều gì đó. Nhưng yêu và được yêu, đó là tất cả mọi thứ.

 

The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart của Helen Keller

Dịch: Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, mà phải cảm nhận bằng trái tim.

 

Love is a language spoken by everyone but understood only by the heart của Unknown

Dịch: Tình yêu là một ngôn ngữ mà mọi người đều nói, nhưng chỉ có trái tim mới hiểu. 

Xem thêm: các app học tiếng Anh miễn phí được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Câu châm ngôn tiếng anh hay về tình bạn

Tình bạn cũng là một liều thuốc tinh thần to lớn của mỗi người, chính vì vậy chúng ta cũng có những câu châm ngôn tiếng Anh hay sau đây:

A true friend is someone who is always there during the ups and downs of life của Unknown

Dịch: Một người bạn thật sự là người luôn ở bên trong những lúc vui và khó của cuộc sống.

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, 'What! You too? I thought I was the only one của C.S. Lewis

Dịch: Tình bạn được sinh ra vào khoảnh khắc khi một người nói với người khác: 'Cái gì! Bạn cũng vậy sao? Tôi nghĩ mình là duy nhất.'

 

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out của Walter Winchell

Dịch: Một người bạn thật sự là người đi vào khi phần còn lại của thế giới ra đi.

 

A friend is someone who knows all about you and still loves you của Elbert Hubbard

Dịch: Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together của Woodrow Wilson

Dịch: Tình bạn là chất kết dính duy nhất có thể giữ thế giới lại với nhau.

những câu châm ngôn tiếng anh hay

A true friend is the greatest of all blessings của Francois de La Rochefoucauld

Dịch: Một người bạn thật sự là một trong những phước lành tuyệt vời nhất.

 

Friendship is the golden thread that ties the heart of all the world của John Evelyn

Dịch: Tình bạn là sợi chỉ vàng liên kết trái tim của cả thế giới.

 

Friendship is a sheltering tree của Samuel Taylor Coleridge

Dịch: Tình bạn là một cây bóng che đậu.

 

Friendship is like a rainbow between two hearts của Unknown

Dịch: Tình bạn giống như cầu vồng giữa hai trái tim.

 

A true friend is someone who is always by your side, in good times and bad của Unknown

Dịch: Một người bạn thật sự là người luôn ở bên cạnh bạn, trong những lúc tốt và xấu.

 

Friendship is not about who you have known the longest, but about who came and never left your side của Unknown

Dịch: Tình bạn không phải về người bạn đã biết lâu nhất, mà về người đã đến và không bao giờ rời xa bên cạnh bạn.

 

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are của Unknown

Dịch: Một người bạn là người hiểu quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và chấp nhận bạn như bạn vốn là.

 

Friendship is the wine of life; it gets better with age của Amicus

Dịch: Tình bạn là rượu của cuộc sống; nó càng ngon hơn theo thời gian.

 

A true friend is someone who sees the pain in your eyes while everyone else believes the smile on your face của Unknown

Dịch: Một người bạn thật sự là người nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt của bạn trong khi mọi người khác tin vào nụ cười trên khuôn mặt của bạn.

Trên đây là những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống, tình cảm và công việc mà mỗi người nên đọc ít nhất một lần trong đời. Bạn cũng có thể học tiếng Anh từ những câu nói này. Nếu bạn còn muốn biết nhiều câu châm ngôn hay cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh, liên hệ ngay với các giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà hoặc online trên ứng dụng Askany nhé. 

Tôi là Thanh Tiền - với niềm đam mê trong lĩnh vực về digital marketing như chạy quảng cáo Facebook, quảng cáo google, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án: Thời trang, làm đẹp, ăn uống. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được. Nếu mọi người quan tâm hãy theo dõi thêm nhiều bài viết của tôi cập nhật ở đây.
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng