TƯ VẤN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

TƯ VẤN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM
Hằng Nguyễn

13/10/2021

1289

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

Bộ luật dân sự mới nhất có những chỉnh sửa, bổ sung và quy định gì hãy cùng topchuyengia.vn tìm hiểu về bộ luật này nhé. Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội thì các chuẩn mực đạo đức ngày càng được xem trọng. Vì vậy, Bộ luật dân sự mới nhất được ra đời nhằm quy định địa vị pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân, các quy định chuẩn mực pháp lý về cách cư xử đồng thời bảo vệ bình đẳng, tự do, độc lập và tự chịu trách nhiệm của mỗi công dân.

Luật dân sự mới nhất bao gồm những nội dung như thế nào?

 

Luật dân sự mới nhất ở nước ta hiện nay bao gồm những quy định sau:

Những quy định chung chủ yếu trình bày về

 • Những phạm vi điều chỉnh, các đối tượng được pháp luật điều chỉnh như: các quy định về địa vị, quy định về chuẩn mực pháp lí của cá nhân, pháp nhân,..
 • Quy định về những nguyên tắc cơ bản được áp dụng xuyên suốt trong bộ luật dân sự như: mọi chủ thể đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử với nhau và phải có trách nhiệm với các hành động của chính bản thân mình.
 • Những quy định liên quan đến các cá nhân, pháp nhân.
 • Các quy định liên quan đến tài sản như: định nghĩa về tài sản, phân loại tài sản.
 • Những quy định giao dịch dân sự như: hình thức giao dịch,...

Những quy định chi tiết được Bộ luật dân sự ghi rằng

 • Thứ nhất là về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản như: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với tài sản.
 • Thứ hai là về các nghĩa vụ và hợp đồng: xoay quanh các hợp đồng thông dụng, các quy định về hứa thưởng, thi có giải; thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng.
 • Thứ ba là các quy định về thừa kế: thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, quy định về thanh toán và phân chia tài sản.
 • Cuối cùng là các quy định về quan hệ có yếu tố nước ngoài như quy định về cách xác định pháp luật áp dụng,..

 

Bộ luật dân sự mới
Bộ luật dân sự mới

Những điểm cần lưu ý trong Bộ luật dân sự mới

Tư vấn luật dân sự về những điều luật được bổ sung và sửa đổi để phù hợp với thời đại:

 • Quy định về sự chuyển đổi giới tính: Tại Điều 37 Bộ luật dân sự 2015 khi chuyển đổi giới tính cần phải đăng kí đổi hộ tịch và sẽ có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.
 • Quy định về pháp nhân thương mại: luật dân sự quy định rằng mục tiêu chính của pháp nhân thương mại là phải tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận phải được chia đều cho các thành viên.
 • Quy định về thời hiệu thời kế: 
 • Quyền yêu cầu thực hiện chia di sản đối với những bất động sản có giá trị trong 30 năm, đối với động sản có giá trị trong 10 năm kể khi mở thừa kế.
 • Người thừa kế có quyền yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của bản thân hoặc có quyền yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ khi mở thừa kế.
 • Bộ luật dân sự cũng có quy định rằng quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản là 3 năm kể từ khi được mở thừa kế.

Điểm mới nào được Bộ luật dân sự mới nhất sửa đổi, bổ sung?

Tư vấn luật về những điểm chính trong luật dân sự mà các bạn cần biết là:

Bộ luật dân sự mới nhất sửa đổi, bổ sung.
Bộ luật dân sự mới nhất sửa đổi, bổ sung.

Thứ nhất là về quyền hưởng dụng

Luật dân sự quyền hưởng dụng là một quyền khác trong sở hữu tài sản. Quyền này được hiểu rằng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, các lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Được xác lập theo các quy định của luật, theo các thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Thứ hai là về việc bổ sung độ tuổi lập di chúc

 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu: được lập thành văn bản, được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ về việc lập di chúc, được pháp luật thông qua các quy định về những nội dung định đoạt tài sản về quyền của những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Thứ ba là các quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện hợp đồng để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng được quy định là 3 năm, kể từ ngày mà người có quyền yêu cầu biết và phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị người khác xâm phạm (theo như quy định trước đây thì thời hiệu này là 2 năm).

Thứ tư là về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại bộ luật dân sự bồi thường thiệt hại yêu cầu khởi kiện sẽ là 3 năm kể từ ngày mà người có quyền yêu cầu biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (quy định trước đây đối với thời hiệu này là 2 năm).

Thứ năm là sự sửa đổi về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Bộ luật dân sự có quy định chi tiết về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Đối với trường hợp mà thời điểm xác lập này thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì sẽ thực hiện thỏa thuận theo các bên liên quan. Còn với trường hợp mà luật không quy định, các bên không thỏa thuận được thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm chuyển giao tài sản. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì phần hoa lợi, lợi tức đó thuộc về bên có tài sản chuyển giao,.

Thứ sáu là quy định về pháp nhân cũng có quyền được làm người giám hộ

Phải đáp ứng hai điều kiện là có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ và phải có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ.

Thứ bảy là về việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Sự thay đổi hoàn cảnh có thể do nhiều nguyên nhân khách quan xảy ra khi giao kết hợp đồng; tại thời điểm giao kết hợp đồng; trong thời điểm mà các bên không thể nào lường trước được sự thay đổi hoàn cảnh. Bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý nếu hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Thứ tám là về thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế

Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền bồi thường thiệt hại; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách Nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Tiền công lao động và các chi phí khác.

Các nguyên tắc cơ bản về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong quy định của Bộ luật dân sự

Các nguyên tắc cơ bản về bộ luật dân sự
Các nguyên tắc cơ bản về Bộ Luật dân sự

 

 • Mỗi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được sử dụng bất kì lí do gì mà phân biệt đối xử và sẽ được pháp luật bảo vệ như nhau về các quyền lợi thân nhân, tài sản.
 • Các cá nhân, pháp nhân thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện, cam kết. Mọi cam kết, thỏa thuận sẽ không vi phạm pháp luật, không trái với chuẩn mực đạo đức có hiệu lực thực hiện đối với các bên và được chủ thể khác tôn trọng.
 • Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.
 • Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự thì không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
 • Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm của mình về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

KẾT LUẬN


Bộ luật dân sự nước ta ban hành rất nhiều các quy định, điều, khoản khác nhau, chung quy cũng vì mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân. Trên đây là bài đọc tóm tắt các nội dung cơ bản về luật dân sự, hẳn nhiều bạn đọc vẫn còn mang trong mình nhiều thắc mắc chưa có nơi để giải đáp, vậy thì hãy để chúng tôi và các chuyên gia trong topchuyengia.vn tư vấn cho các bạn nhé, chúng tôi luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe các câu hỏi của các bạn vậy nên đừng ngại gì mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay nào.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng