TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2022 CÓ NHỮNG ĐIỂM GÌ MỚI?

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2022 CÓ NHỮNG ĐIỂM GÌ MỚI?
Hằng Nguyễn

14/10/2021

1027

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2022 CÓ NHỮNG ĐIỂM GÌ MỚI?

Luật bảo hiểm xã hội 2022 có số hiệu 58/2014/QH13 được áp dụng là bảo hiểm xã hội mới nhất, có nhiều thay đổi về chính sách, chỉnh sửa và bổ sung một số quy định so với bộ luật bảo hiểm xã hội được ban hành trước đó vào năm 2014, nhằm đảo bảo quyền lợi về chế độ bảo hiểm cho người lao động.

 

Phạm vi điều chỉnh về nội dung bảo hiểm xã hội gồm:

 • Chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội
 • Quyền và trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm lao động, cơ quan bảo hiểm lao động, cá nhân liên quan đến BHXH, người lao động và người sử dụng lao động
 • Qũy bảo hiểm xã hội
 • Đại diện người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, các tổ chức sử dụng lao động
 • Thủ tục thực hiện BHXH
 • Quản lý nhà nước về BHXH

Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội 2022

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội về những đối tượng được luật bảo hộ:

Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội 2021
Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội 2022
 • Nhóm đối tượng: người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia đóng BHXH bắt buộc gồm:
 • Người lao động theo hợp động thời gian từ đủ 3 tháng - dưới 12 tháng, người lao động không xác định thời hạn, người lao động theo mùa vụ
 • Người lao động làm việc theo hợp động từ đủ 1 tháng đến 3 tháng
 • Cán bộ, quan chức, công nhân viên chức
 • Người lao động làm trong tổ chức cơ yếu, quốc phòng, công an 
 • Đối tượng phục vụ trong quân đội như sĩ quan, quân đội nhân dân, quân nhân, hạ sĩ, hạ sĩ quan, học viên quân đội, người lao động khác theo quy định
 • Người đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định Luật người lao động Việt Nam
 • Người quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã có hưởng lương
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
 • Công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, chứng chỉ, giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội 2022 như công dân Việt Nam.
 • Người sử dụng lao động phải tham gia BHXH theo diện bắt buộc
 • Theo diện tự nguyện tham gia BHXH đối với người đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội 2022
 • Cá nhân, tổ chức cơ quan có liên quan đến BHXH

Các đối tượng theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Luật BHXH được gọi chung là người lao động

Chế độ trong Luật BHXH 2022

Tại điều 4 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất quy định các chế độ sau:

BHXH 2022 bắt buộc

 • Chế độ ốm đau, bệnh tật
 • Chế độ Thai sản
 • Chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Chế độ Hưu trí
 • Chế độ Tử tuất

 

BHXH tự nguyện 2022

 • Chế độ Hưu trí
 • Chế độ Tử tuất

Bảo hiểm hưu trí bổ sung 2022 do chính phủ quy định

Chế độ hưu trí
Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm xã hội thất nghiệp:

 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ tìm việc làm
 • Hỗ trợ học nghề

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm xã hội 2022

Tư vấn luật về các nguyên tắc tham gia bảo hiểm xã hội 2022 như sau

 • Mức hưởng BHXH được tính dựa trên cơ sở của mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ những người tham gia BHXH
 • Mức đóng BHXH diện bắt buộc được tính bằng cách dựa trên thu nhập hàng tháng của người lao động
 • Mức đóng BHXH diện tự nguyện dựa trên cơ sở mức thu nhập tháng người lao động lựa chọn
 • Người lao động tham bảo hiểm vừa đóng BHXH bắt buộc vừa tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đóng BHXH
 • Quỹ BHXH 2022 mới nhất được quản lý tập trung, thống nhất, minh bạch, công khai, được sử dụng đúng mục đích, hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần
 • Quá trình thực hiện BHXH yêu cầu phải đơn giản, thuận tiện, dễ dàng, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia

Bộ luật bảo hiểm xã hội 2022 có gì thay đổi về lương hưu?

Luật bảo hiểm hưu trí
Bảo hiểm hưu trí

Luật bảo hiểm xã hội 2022 vẫn áp dụng bộ luật trước đó 2014, nhưng có những thay đổi nhất định. Sau đây là chi tiết:

Đối tượng Điều chỉnh lương hưu

 • Người lao động phải có đủ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng mới có quyền tham gia BHXH
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đều có thể tham gia BHXH bắt buộc
 • Công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, chứng chỉ, giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội 2022 như công dân Việt Nam.

Người lao động, cán bộ, công nhân viên chức

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Như vậy sẽ tăng thời gian được hưởng lương hưu.
 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. Theo luật bảo hiểm xã hội 2021 có điều chỉnh mới quy định phải làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi thì theo sửa đổi, bổ sung Luật BHXH 2022 nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
 • Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thêm “khi thực hiện nhiệm vụ”

Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Người lao động là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng trừ trường hợp Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật Cơ yếu, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác
 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. Theo luật bảo hiểm xã hội 2022 có điều chỉnh mới quy định phải làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thêm “khi thực hiện nhiệm vụ”

 

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

Người lao động có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu:

Trước kia không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã, tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi. Theo Luật BHXH mới nhất quy định rõ nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Như vậy sẽ tăng thời gian được hưởng lương hưu.

Người hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động, cán bộ, công nhân viên chức

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là đủ 55 tuổi, đủ 50 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 thì quy định Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. 
 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 quy định Nam là đủ 55 tuổi 3 tháng, đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, so với trước đây nam đủ 50 tuổi và nữ là đủ 45 tuổi
 • Người làm việc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có đủ 15 năm nghề trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng danh cho người lao động là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là đủ 50 tuổi, đủ 45 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 thì quy định Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng
 • Người làm việc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có đủ 15 năm nghề trở lên

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu (Điều 72)

Điều kiện hưởng lương hưu
Điều kiện hưởng lương hưu

 

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ ngày 01/01/2022, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là đủ 60 tuổi, đủ 55 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 55 tuổi 04 tháng
 • Đóng đủ 20 năm BHXH trở lên

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật bảo hiểm xã hội 2022. Ngành bảo hiểm năm 2022 tiếp tục cập nhập thông tin mã số để đồng bộ thông tin người tham gia BHXH nhằm quản lý chính xác. Ngoài những thay đổi chế độ hưởng lương lưu, còn thay đổi về mức đóng bảo hiểm, bổ sung chế độ BHXH, tăng trợ cấp BHXH như về thai sản, trợ cấp tai nạn, suy giảm khả năng lao động ở các tỷ lệ, trợ cấp tử tuất, trợ cấp mai táng. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về những thay đổi về BHXH mới nhất. Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc hay muốn được tư vấn sâu hơn về BHXH thì topchuyengia.vn đã đề xuất cho bạn các chuyên gia về bảo hiểm.

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng